Przedsięwzięcia w środowisku

Realizacja:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska,
2) planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar
jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Przez przedsięwzięcie rozumie się zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin.

Przedsięwzięciami są również inwestycje:

  1. realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, jeżeli ich realizacja spowoduje:
    – wzrost emisji o nie mniej niż 20 % lub
    – wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii o nie mniej niż 20 %;
  2. realizowane na terenie zakładu lub obiektu, będące przedsięwzięciami, których realizacja spowoduje zaliczenie zakładu lub obiektu do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę przedsięwzięcia i odnoszące się do przedsięwzięć tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu lub obiektu, istniejących i planowanych, sumuje się.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich,
  • informacje o planowanym przedsięwzięciu lub raport o oddziaływaniu na środowisko (spytaj o warunki współpracy w tym zakresie),
  • dla niektórych przedsięwzięć – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

KONTAKT

+48 531 630 730 - Biuro

+48 698 499 681 - Marcin Szczęsny

biuro@eko-opracowania.pl

ul. Narutowicza 5, lokal 26 88-100 Inowrocław

Dzięki EKO-Opracowania, możecie Państwo spać spokojnie i przestać martwić się o rozliczne obowiązki dotyczące ochrony środowiska.