Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami:

  • BDO
  • aktualizacja pozwoleń w związku z nowelizacją ustawy (uwaga: death line: 5.III.2020 r.)
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • pozwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk i unieszkodliwianie)
  • dokumentacja związaną z gospodarowaniem zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, bateriami i akumulatorami

Do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zobligowani są:

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska wytwórca odpadów jest obowiązany do:
uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Ponadto:
Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.
Mówiąc o
– zbieraniu odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów
– przetwarzaniu – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie)

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów (uwaga!! nowe Rozporządzenie)
Transportujący odpady obowiązany jest do uzyskania wpisu w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa (BDO)

Odpadami niebezpiecznymi są m.in:

przepracowane oleje, akumulatory, baterie, opakowania po środkach ochrony roślin, lampy samowyładowcze, zużyte pojazdy i ich podzespoły, zużyte monitory, telewizory, lodówki i chłodziarki oraz niektóre odpady budowlane etc…

Specyficzną grupą odpadów jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są to urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego oraz 1.500 V dla prądu stałego.

KONTAKT

+48 531 630 730 - Biuro

+48 533 130 030 - Biuro 2

+48 698 499 681 - Marcin Szczęsny

biuro@eko-opracowania.pl

ul. Narutowicza 5, lokal 26 88-100 Inowrocław

Dzięki EKO-Opracowania, możecie Państwo spać spokojnie i przestać martwić się o rozliczne obowiązki dotyczące ochrony środowiska.